Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2016

TOIMENPITEET vuodelle 2016 ja >

 1. Vedenlaatu ykkösluokkaa

 

 1. Vedenlaadun seuranta:
 • Näkösyvyyksien mittaus
 • Leväseurannat  
 • Vesinäytteet

 

HANKE -esimerkki: 2015-havainnointiverkoston laajentaminen - ”Höytiäisen Verkkokoulut”: rantakylien ja alueen koulujen aktivointi ja opastus ympäristön havainnointiin ja systemaattiseen seurantaan (näkösyvyys, veden laatu, levät) sekä mittaustulosten tallennukseen ja tulkintaan. Seurantatulosten hyödyntäminen. 

W/ELY, SYKE, kyläyhdistykset, koulut

 

 

 1. Vedenlaadun ja järven tilan parantaminen:
 • Kosteikot
 • Laskeutusaltaat
 • Niitot ja niittojätteen hyötykäyttö
 • Ruoppaukset ja ruoppausmassan hyötykäyttö

 

HANKE -esimerkki: Valuma-alueen jokien kunnostuksen yleissuunnitelmat (ongelmien kartoitus, toimenpide-ehdotukset, kustannusarviot)

W/ELY

 

 1. Veden laatua heikentäviin toimiin vaikuttaminen:

  

 • Maatalous – viljelymenetelmät
 • Metsätalous – hoidon ja korjuun menetelmät
 • Suot – kuivatusojien hyödyntäminen vesistönkunnostuksissa   
 • Liikenne – biotankkausasemat?
 • Asutus – ympäristötietoinen ja omavastuinen ranta-asutus

 

HANKE -esimerkki: yleissuunnitelma ranta-alueiden pelloille (ongelmien kartoitus, toimenpide-ehdotukset, kustannusarviot); kiinnostuksen mukaan toteutukseen

w/ELY, MTK, maanomistajat & aktiiviviljelijät

 

 

 

 1. Tasapainoinen kalakanta

 

 1. Kalaston seuranta – kalanäytteet, kirjanpitokalastus,
 2. Hoitokalastus
 3. Luonnonvaraisten kalakantojen turvaaminen

 

w/  osakaskunnat + Kalatalouskeskus + yliopisto + yrittäjät

 

 • Monipuolinen linnusto
 1. Pesimärauha -projekti uhanalaisille lintulajeille

HANKE -esimerkki: Lintuluotojen pesimärauhan merkintä ja tiedotus 

W/ PKLTY

 

Kosteikot lintukosteikkoina – hoito, kunnostus, tutkimus 

 

 1. Järvellä liikkuminen turvallista – infra kuntoon vesillä ja rannoilla
 2. Reittien merkintä vesille ja vesistökarttoihin
 3. Karikkojen merkintä vesille ja vesistökarttoihin
 4. Rantautumiseen tarvittava infra – kartoitus, kunnostus, yhtenäinen ilme

 

HANKE -esimerkki: Ruvaslahden reitti

HANKE -esimerkki: tarvittavien rantautumisrakenteiden kartoitus, yhtenäisen ja omaleimaisen ilmeen suunnittelu ja toteutus 

W/ HöPS, kyläyhdistykset, osakaskunnat, jakokunta, PKAMK tms.

 

 

 1. Järven kestävän käytön monipuolistaminen

   

 1. Järven toiminnallisten suunnitelmien selvitystyötä

 

 • Rantojen käytön suunnitteluun osallistuminen
 • Alueen vastuullisen järvimatkailun kehittämiseen osallistuminen (Kontioranta, Varparanta, Huhmari)
 • Järviluonnon ja -maiseman monimuotoisuuden edistäminen

 

HANKE -esimerkki: vanhojen laidunsaarten kartoitus ja maisemalaidunnus -kokeilut 

W/ Pro Agria, MSL , maanomistajat, kotieläintilat

 

 

 

 1. Järvi tunnetaan paremmin, siitä tiedetään enemmän

 

 1. Tiedonkeruu ja -koonti nettisivuille
 • kirjallisuuden ja arkistoaineistojen kokoaminen
 • uuden tiedon kerääminen (tarinat, järviperinnetietous)

 

 1. Tiedotusmateriaali
 2. Mediatuotteet

HANKE -esimerkki: Höytiäisen ja ympäristön maisemanmuodostus > seminaari, Vanha ranta – merkintä & reitti, ”33 kohdetta”, animaatio

 W/ PKAMK, UEF

 

 

 • Pro Höytiäinen ry:n toiminnan kehittäminen

  

 1. Hallituksen työtavat ja strategiset suunnitelmat (tosu, viestintä, varainhankinta)
 2. Verkostoituminen yhteistoiminta ja vuorovaikutus viranomaisten sekä ranta- ja valuma-alueilla toimivien, Höytiäiseen eri tavoin vaikuttavien yhteisöjen kanssa; jäsenhankinta
 3. Monikanavainen tiedotus ja viestintä (nettisivut, fb, yhteydet jäsenistöön,  mediayhteistyö)
 4. Systemaattinen varainhankinta
 5. Ideat hankkeiksi, projekteiksi ts. hakemuksia eri rahoituskanaviin

HANKE-esimerkki: Höytiäisen ja järviyhdistyksen tunnettuuden lisääminen sekä toiminnan edistäminen ja organisointi

HANKE-esimerkki: Höytiäinen verkkoon – monikanavaisen tiedotus- ja viestintämateriaalin suunnittelu ja toteutus

 

AJATUKSIA JATKOON l. muistilista, ideapankki, toiveiden tynnyri

 • Yhteistyö muiden ’pro vesistöt’ -yhdistysten kanssa à EU-erityisohjelmakelpoinen kattojärjestö tms.  
 • Jokamiehen imuruoppaus- ja niittolaitteiden kehittäminen w/ keksijäyhdistys
 • Kiinnostusta kalastukseen pyritään edistämään esim. nuorten keskuudessa; kampanjointi
 • Kalastusta tuotteistetaan matkailun käyttöön ja paikallisiksi tapahtumiksi (kuhamarkkinat)
 • Digi-pohjalla monipuolista ja vuorovaikutteista infoa
 • Järven kestävä käyttö ja palvelumuotoilu
 • Avovesiuintitapahtuma Höytiäisen poikkiuinti
 • 2019 uusi Höytiäinen 160 vuotta

 •