Pro Höytiäinen ry:n säännöt

Pro Höytiäinen ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Höytiäinen ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kontiolahti.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Pro Höytiäinen yhdistyksen tarkoituksena on parantaa Höytiäisen vesistöalueen vesi- ja ranta-alueiden kelpoisuutta asumiseen, virkistykseen ja muuhun käyttöön, sekä tukea näiden alueiden käyttöä tavalla joka ottaa huomioon alueen ekologiset tarpeet ja säästää ympäristöä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tutkii ja selvittää vesistöalueen tilaa, sekä siihen vaikuttavia tekijöitä; neuvoo ja opastaa valuma-alueen asukkaita, vesistönkäyttäjiä ja elinkeinonharjoittajia vähentämään järveen kohdistuvaa kuormitusta. Yhdistys toteuttaa hankkeita joilla järven tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan.  
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa, pyrkii alueen elinkeinonharjoittajien kanssa neuvottelu- ja keskusteluyhteyteen
 • toteuttaa Höytiäisen vesistössä ympäristön ja veden tilan havainnointia ja havaintoaineiston keruuta
 • järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja, talkoita, ym. yleisötilaisuuksia
 • suunnittelee, toteuttaa ja hallinnoi kunnostustoimia sekä harjoittaa muuta vastaavaa toimintaa Höytiäisen valuma-alueella ympäristön tilan parantamiseksi
 • hoitaa suhteita toimialansa muihin järjestöihin ja sellaisiin tahoihin, joiden myötävaikutus on tarpeen toiminnalle
 • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä asioista
 • toimii muilla vastaavilla tavoilla

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi:
Harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, omistaa ja hallita kiinteää sekä irtainta omaisuutta. Järjestää maksullisia kursseja, tapahtumia, leirejä ja harjoittaa vuokraustoimintaa. Toimeenpanna, asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja kunta. Kannatusjäseneksi, voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, kauppaoikeudellinen yhteisö (kuten osakeyhtiö tai osuuskunta), siviilioikeudellinen yhteisö (kuten yhdistys tai säätiö) sekä julkisyhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenen jääviys

Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenistön syyskokouksessa valitsema hallituksen puheenjohtaja ja hallitus joka johtaa yhdistyksen toimintaa, huolehtii ja vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja omaisuudesta sekä huolehtii yhdistyksen edusta.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 5-7 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) voi olla oikeushenkilöiden edustajia.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Jos hallituksen jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen ja yhdistyksen toimihenkilön esteellisyys

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä siten että ainakin toinen on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Molempien nimen kirjoittajien on oltava hallituksen jäseniä.

Yhdistyksen laskut hyväksyy puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

10 § Tilinkäyttöoikeus

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä. Lisäksi hallitus voi päätöksellään myöntää tilinkäyttöoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty kirjallisesti jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenen puolesta voi äänioikeutta käyttää myös valtuutettu valtakirjan nojalla, joka on asetettu hänen nimelleen käytettäväksi määrätyssä yhdistyksen kokouksessa. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää omasta puolestaan eikä toisen valtuuttamana suuremmalla kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, paitsi milloin näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Henkilövaaleissa on suljettu lippuäänestys muutoin äänestykset ovat avoimia, ellei joku kokouksen osanottajista toisin vaadi.

13 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Jäsenen velvollisuus yhdistykseen liittyessään ilmoittaa yhteystietonsa ja haluaako hän kokouskutsun kirjeitse ilmoittamaansa postiosoitteeseen vai ilmoittamaansa sähköpostiin. Jäsen on osoitetietojen muuttuessa velvollinen ilmoittamaan niistä yhdistyksen sihteerille.

14 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään tulevan kesän ja syksyn toiminta ja toiminta-aikataulut
 8. käsitellään jäsenasiat
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. kokouksen päättäminen


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 7. valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi
 8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.